วิกฤตการณ์โลกร้อนกับเชื้อโรคกลายพันธุ์

...เพื่อนๆ ก็คงทราบกันดีเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตการณ์โลกร้อนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ไฟป่า พายุหมุน ฯลฯ แล้วเพื่อนๆ รู้กันมั๊ยว่า โลกร้อนทำให้โรคร้ายนั้นกลายพันธุ์... มหันตภัยจากกองทัพเชื้อโรคนานาชนิด กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆ ภายใต้อุณหภูมิของโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแมลงตัวเล็กๆ จำพวก "ยุง" เป็นพาหะก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบ และยังรวมไปถึงกองทัพเชื้อโรคต่างๆ ที่กำลังรอจังหวะเวลาอันเหมาะสม โจมตีพวกเราชนิดตั้งตัวไม่ทัน จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เชื้ออหิวาต์ที่ไม่ก่อโรคที่พบในลำน้ำทั้ง 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บางปะกง แม่กลอง และท่าจีน กลายเป็นเชื้ออหิวาต์ที่ก่อโรคได้อย่างไร  ของคุณลุง ผศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำลังวิจัยว่า ปัจจัยใดที่ทำให้เชื้ออ่อนแอ โดยวิเคราะห์จากความเค็มของน้ำ ประจุไฟฟ้า ออกซิเจน และอุณหภูมิ โดยในเบื้องต้นนั้นให้ความสำคัญกับอุณหภูมิ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนกระตุ้นให้เชื้ออ่อนแอจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรค 

         ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบเชื้ออหิวาต์ ประมาณ 200 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 2 สายพันธุ์เท่านั้นที่ก่อโรค นั่นคือ สายพันธุ์ O1 และ O139 โดยจะแสดงอาการอุจจาระร่วงอย่างแรง แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นๆ อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงแบบไม่รุนแรงได้เช่นกัน   โดยผศ.ดร.กำพล กำลังพิสูจน์ว่า ปัญหาโลกร้อนทำให้เชื้ออหิวาต์ไม่ก่อโรคกลายเป็นเชื้ออหิวาต์ก่อโรคหรือไม่?  โดยคุณลุงผศ.ดร.กำพล เชื่อว่า เมื่อเชื้ออหิวาต์ที่ไม่ก่อโรคอ่อนแอลง เชื้อไวรัสจะนำยีนก่อโรค เข้าไปในเชื้ออหิวาต์กลายเป็นเชื้อที่ก่อโรค ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ถึงแม้เชื้ออหิวาต์จากแหล่งน้ำที่วิจัยจะเป็นเชื้อที่ไม่ก่อโรค แต่ก็อาจจะกลายเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ถ้ามีปัจจัยมากระตุ้น ซึ่งอาจหมายถึงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง 

                   นอกจากโรคติดเชื้อที่มีน้ำเป็นพาหะอย่างโรคอหิวาต์แล้ว นักวิชาการสหเวชศาสตร์ ยังให้ความสนใจโรคติดเชื้อที่มียุงเป็นพาหะอีกด้วย โดยอ้างอิงผลการวิจัยจากต่างประเทศที่พบว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง แมลงจำพวก "ยุง" จะเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมิสูง ยุงจะวางไข่ มีระยะการฟักตัวสั้น และเจริญเติบโตเร็ว ทำให้ยุงที่ติดเชื้อมีโอกาสนำเชื้อโรคไปสู่คนมาก

edit @ 25 Jun 2009 03:09:09 by otto

edit @ 3 Aug 2009 01:01:48 by otto

edit @ 3 Aug 2009 01:02:45 by otto

Comment

Comment:

Tweet